ซี.ซี.เอฟ.มอบทุนการศึกษากว่า 7ล้านบาท

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ 38 โรงเรียน  จำนวน 2,294 คน รวมกว่า 7 ล้านบาท

 

บุรีรัมย์ไทม์ / นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการจำนวน 38 โรงเรียน มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 2,294 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,126,800 บาท

มูลนิธิฯได้จัดสรรทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษาทุนละ 2,200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 3,500 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนทั้ง 38 โรงเรียน ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยดีต่อเนื่องตลอดมาด้วย

ทั้งนี้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรเอกชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลน ให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯได้มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เช่นโครงการเล่านิทาน โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น โครงการส่งเสริมการออกแบละฝึกทักษะอาชีพ โครงการคลังอาหารในโรงเรียน โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และนักธุรกิจพอเพียง ฯลฯ.

Cr..ศากุน ศิริพานิช / รายงาน