บุรีรัมย์เขต1ชูโรงเรียนบ้านหัวสะพานต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เน้นคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวสะพาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ จนได้รับยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

 

                บุรีรัมย์ไทม์/ เมื่อเร็วๆนี้นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนทุกคน แบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการให้ความสำคัญด้านโภชนาการอาหาร และสุขภาวะของนักเรียน รวมถึงได้มีการน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสอนให้กับนักเรียน โดยได้แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน และช่วยกันดูแล โดยฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกกระบวนการ โดยมีการแบ่งกลุ่มดำเนินงาน มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงสุกร และการปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงการผลิตปุ๋ยหมัก ผลผลิตต่างๆ

ได้มีการบริหารจัดการโดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน สู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน และนำไปสู่คุณภาพของอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยอิงเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch ของทุกวัน ทำให้โรงเรียนไม่มีปัญหานักเรียนขาดสารอาหาร และมื้ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพ นักเรียนปลอดสุขภาวะทางทุพโภชนาการ อาหารกลางวันจึงมีคุณค่าครบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพาน กล่าวว่าการดำเนินโครงการต่างๆ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงกิจกรรมที่เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด  โดยเฉพาะด้านสุขภาพพลานามัยนักเรียน การมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการ จัดการเรียนการสอน การมีทักษะชีวิต และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปลูกเอง รักษาเอง ปรุงเอง อาหารกลางวันครบ 5 หมู่

ด้านผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่าได้ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในสังกัด 201 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 อำเภอ มี อ.เมือง, ลำปลายมาศ, ชำนิ และ อ.บ้านด่าน โดยเน้นย้ำโรงเรียนตระหนักถึงด้านคุณภาพอาหาร ตามหลักโภชนาการ ซึ่งพบว่าทุกโรงเรียนมีการจัดโครงการอาหารกลางวัน โดยอิงเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch ให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพทุกวัน ทำให้โรงเรียนไม่มีปัญหานักเรียนขาดสารอาหาร

สำหรับโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เพราะมีการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน และตระหนักถึงด้านคุณภาพอาหารตามหลักโภชนาการ.