มรภ.บุรีรัมย์เสริมแกร่งงานประชาสัมพันธ์องค์กร

มรภ.บุรีรัมย์ ลุยพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้งานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯกับสื่อมวลชนท้องถิ่น

 

บุรีรัมย์ไทม์ / ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดการเสวนาสื่อสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ ในการประสานความร่วมมือ การทำงานร่วมกันระหว่างผู้แทนสื่อมวลชนท้องถิ่นแขนงต่างๆ กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ ให้สอดคล้องกับช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสาร ตามช่องทางสื่อแขนงต่างๆได้ประโยชน์สูงสุด

ดร.กระพัน กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์ ในส่วนของคณะและภาควิชาต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ผลิต และส่งข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ในปัจจุบันได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทางและเข้าถึงให้มากที่สุด ทั้งเวปไซด์ เฟสบุ้ค ยูทูป และสื่อกระแสหลักทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

“ต้องยอมรับว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยมีการนำเสนอที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จำเป็นต้องมีความรู้ด้านกลยุทธ์ และกลวิธีการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม ถูกต้อง และตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้องมีทักษะในการผลิตข้อมูลข่าวสาร ให้เหมาะสมกับช่องทางของแต่ละสื่อ ที่สําคัญจะต้องจับประเด็นข่าวเป็น เพื่อสร้างความสนใจ และสามารถชี้นำให้สื่อมวลชน ได้เห็นถึงจุดเด่นของเนื้อหาสาระข่าวนั้นๆ เพื่อที่สื่อมวลชนจะได้หยิบยกประเด็นนั้นนำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในทุกบริบท”รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ กล่าว

ดร.กระพัน กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน ที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในกับสื่อมวลชน ตลอดจนเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าต่อไปเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จะมีความที่เข้มแข็ง และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ช่องทางสื่อ และสามารถสร้างประเด็นข่าวเด่น มาผลิตสื่อได้อย่างเหมาะสมต่อไป.