มรภ.บุรีรัมย์จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

บุรีรัมย์ไทม์/ วานนี้ (5 ส.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี และมอบเข็มเครื่องหมายตราพระราชลัญจกร ให้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เนื่องในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561ซึ่งองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 6

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏ และตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และน้อมรับพระราโชบายใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาท้องถิ่นในบริบทที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ ที่เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน รวมถึงการปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานะของตนเอง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของนักศึกษาใหม่ที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วม่วง-เหลือง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 5,000 คน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่ ยังร่วมกันประกอบพิธีปฎิญาณตน ว่าจะดำรงจะดำรงตนเป็นคนดี และปฎิบัติตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยังได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 47 รูป ที่บริเวณโดมภายในมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นรักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบพิธีบวงสรวง เจิมเครื่องสูงและเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา และตั้งขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จากบริเวณลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต เพื่ออัญเชิญตราพระราชลัญจกร มาประกอบพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่บริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในช่วงเวลาตอนเย็นของวันเดียวกัน

ต่อจากนั้นได้มีการแสดงเทิดพระเกียรติ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันขับร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏ เพลงสามัคคีชุมนุม บูมมหาวิทยาลัย ท่ามกลางบรรยากาศ แห่งความยิ่งใหญ่ สง่างาม สมภาคภูมิ

สำหรับ พระราชลัญจกร เป็นเครื่องหมายประกอบพระราชอิศริยยศ และพระราชอิศริยศักดิ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครู มีที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้เป็นชื่อประจำสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานตราประจำมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอยู่ 40 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยนามราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา.

Cr.. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ /ภาพ-ข่าว