มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน จำนวน 830 ชุด ถุงเท้า 1,660 คู่ และกระเป๋าเป้ (เฉพาะ ป.1 และ ม.1) จำนวน 251 ใบ  มอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น มีสิทธิและโอกาสได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเติมเต็มให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อให้ได้มีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรม มีความพร้อมด้านอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธี และร่วมมอบสิ่งของด้วยความปลาบปลื้ม ยินดีอย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บนพื้นที่ 417 ไร่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 จึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะเวลา 48 ปี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จัดการศึกษาหลักสูตรควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต

ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียนอยู่ในการดูแลจำนวนทั้งสิ้น 860 คน มีครูและบุคลากรรวม 90 คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการครู 40 คน พนักงานราชการ 13 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 15 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 (V-net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54  นักเรียน ครู และโรงเรียนฯ มีผลงาน นวัตกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศหลายรางวัล