ชาวบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำจิตอาสาทุกภาคส่วนกว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ‘ พัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณคลองละลมลูกที่ ๑ และ ๒ในเขต ทม.บุรีรัมย์ พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกช่วงปลายฝนต้นหนาว

บุรีรัมย์ไทม์ เมื่อวันที่ ๑๔ต.ค.๖๑ ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคี ของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

ในการนี้จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคมด้วย

ทั้งนี้ได้มีการรวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกำหนดสถานที่ทำกิจกรรม คือ บริเวณคลองละลมลูกที่ ๑ และ ๑ การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณคลองละลม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันกาแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายฝนต้นหนาว การปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐ เพื่อเป็นที่ระลึกและร่มเงาเพื่อความสวยงาม.

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน