อาชีวะบุรีรัมย์จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพเตรียมพร้อมป้อนสู่ตลาดแรงงาน

อาชีวะศึกษาบุรีรัมย์ จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ หวังให้นักเรียน-นักศึกษาได้พัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาฝีมือที่มีคุณภาพ เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

บุรีรัมย์ไทม์ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑ ที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ ทั้งในด้านสาขาวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อที่สามารถนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงานจริง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

โดยมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะจำนวน ๖แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์, วิทยาลัยเทคนิคนางรอง, วิทยาลัยการอาชีพสตึก, วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง, วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้ เป็นการจัดแข่งในด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งทอ นอกจากนั้นยังได้มีการแข่งขันดนตรี ร้องเพลง กล่าวสุนทรพจน์ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอีกด้วย

ด้านนายระเบียบ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการจัดงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาของชาติ ที่ต้องการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนทรัพยากรที่มีคุณภาพ ในด้านฝีมือแรงงาน ซึ่งมีเป้าหมายและสนับสนุน ให้มีผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของภาคแรงงาน เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจ ให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย๔.๐ ในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ และสมรรถนะสูง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

“เราได้ให้ความสำคัญในการที่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในสายอาชีวะศึกษาได้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร ซึ่งการจัดแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางรากฐานที่ดี ด้านการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่าง และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากร เข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายระเบียบ กล่าว.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน