อบจ.บุรีรัมย์อนุมัติงบกว่า๖๒ล้านพัฒนาสนามฟุตบอลเขากระโดง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.บุรีรัมย์ และประชาคมท้องถิ่น เคาะ ร่างแผนพัฒนาสี่ปีผ่านฉลุย งบปรับปรุงสนามฟุตบอลเขากระโดงสเตเดี้ยม กว่า ๖๒ล้านบาท สร้างอัฒจรรย์เหล็ก หลังคาผ้าใบโครงเหล็ก พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หวังยกระดับมาตรฐานสนามฯ รองรับจัดแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕  “บุรีรัมย์เกมส์” กับกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ ๒ และจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมทั้งเพื่อบริการประชาชนใช้ออกกำลังกาย

            บุรีรัมย์ไทม์ ที่ห้องประชุม อบจ.บุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาแผนร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ของ อบจ.บุรีรัมย์ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.บุรีรัมย์ ได้เสนอร่าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ โดยมีคณะกรรมการพัฒนา อบจ.บุรีรัมย์ และประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ระเบียบวาระสำคัญของการประชุมครั้ง เป็นการพิจารณาโครงการจำนวน ๒ โครงการ ที่ อบจ.บุรีรัมย์ เสนอรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๒,๐๓๘,๐๐๐ บาท คือ ๑.โครงการจัดซื้ออัฒจันทร์เหล็กพร้อมติดตั้ง บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดี้ยม) กับสนามฟุตบอล ๒ และสนามฟุตบอล ๓ ต.เสม็ด  อ.เมืองบุรีรัมย์ งบประมาณจำนวน ๔๓,๒๒๘,๐๐๐ บาท โดยจะเป็นการติดตั้งอัฒจันทร์นั่งชมกีฬา แบบโครงเหล็กถอดประกอบ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งอัฒจันทร์นี้จะสามารถรองรับผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐คน และ ๒.โครงการก่อสร้างหลังคาผ้าใบโครงเหล็ก พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอัฒจันทร์ที่นั่งสนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์(เขากระโดง สเตเดี้ยม) กับสนามฟุตบอล ๒ และสนามฟุตบอล ๓ ต.เสม็ด  อ.เมืองบุรีรัมย์ งบประมาณ ๑๘,๘๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหลังคาผ้าใบโครงเหล็กที่จะติดตั้งนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง ๑๘.๕๐ เมตร ความยาว ๔๑๖ เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๙๕ ตารางเมตร ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านร่างโครงการดังกล่าว

ด้านนายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัด อบจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.บุรีรัมย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์(เขากระโดงสเตเดี้ยม) กับสนามฟุตบอลสนามที่ ๒ และสนามที่ ๓  เพื่อให้บริการเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย ประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ จ.บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งกีฬา (SPORT  CITY)  ซึ่งการเป็นเมืองกีฬานั้น จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด ได้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

นายเศรษฐพร เปิดเผยด้วยว่าประกอบกับ จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕  “บุรีรัมย์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๒ที่จะถึงนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จ.บุรีรัมย์ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) และสนามฟุตบอล ๒ กับ๓ โดยให้ อบจ.บุรีรัมย์ จัดเตรียมสนามแข่งให้ได้มาตรฐาน เช่น ป้ายแสดงผลการแข่งขัน (สกอร์บอร์ด) จัดให้มีอัฒจันทร์ที่นั่งชม ตาข่ายกั้นลูกฟุตบอลระหว่างสนาม ปรับปรุงห้องสุขา ห้องรับรอง (VIP) ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับนักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ชมการแข่งขัน โดยใช้งบประมาณของ อบจ.บุรีรัมย์

นายเศรษฐพร เปิดเผยอีกว่าจึงได้จัดทำโครงการเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ อีกทั้งเพื่อให้บริการประชาชน ในการออกกำลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมด้านอื่นๆ ในโอกาสต่างๆต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.บุรีรัมย์ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ขึ้นตามกระบวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

“อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการดังกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาของ อบจ.บุรีรัมย์ แต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการ เพื่อให้เกิดการจัดการด้านมาตรฐานความพร้อมของสนามกีฬา ที่จะใช้รองรับการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆ ผู้บริหาร อบจ.บุรีรัมย์ จึงเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาฯดังกล่าว บรรจุไว้ในโครงการ เพื่อให้สมกับการเป็นเมืองแห่งกีฬาปลัด อบจ.บุรีรัมย์ กล่าว.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน