รองนายกรัฐมนตรีเปิดคลินิกหมอครอบครัวริมละลมบุรีรัมย์

รองนายกรัฐมนตรี เปิดคลินิกหมอครอบครัวริมละลม อ.เมืองบุรีรัมย์ นำร่องเขตเมืองระยะแรก จัดทีมแพทย์-พยาบาล และทีมสหวิชาชีพบริการดูแลรักษา หวังลดความแออัดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 1 (ริมละลม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โดยเป็นคลินิกหมอครอบครัวที่สร้างขึ้นในเขตเมืองบุรีรัมย์ เพื่อทดแทนสาขา สหชัชวาล ที่ได้เช่าอาคารพาณิชย์สำหรับให้บริการ มีผู้รับบริการเฉลี่ย 210 คนต่อวันทำให้ค่อนข้างแออัดโดยได้รับงบประมาณ 44 ล้านบาท สร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น เริ่มเปิดให้บริการเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ดูแลประชากร 11,817 คน

มีทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์ ,ทันตาภิบาล ,เภสัชกร ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ,แพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัดเป็นต้น มาคอยให้บริการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วย ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว และยึดหลักการ “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” และมีระบบเชื่อมต่อโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เช่นระบบเวชภัณฑ์และยา การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และระบบส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ในด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับ การพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งลดความแออัด และระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี โดยได้มีการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั้งด้านการรักษาส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Clusters : PCC)

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดูแลความปลอดภัยของอาหารและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการจัดการขยะในชุมชน เพื่อสร้างประชาชนสุขภาพดี ตั้งเป้าพัฒนาให้ประชาชนมีอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น 80 ปี จากเดิมประมาณ 70.48 ปี เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ

รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าต่อไปนี้ชาวบุรีรัมย์ในเขตตัวเมือง ที่เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับบริการ ได้ที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน เพื่อไม่ต้องไปแออัดกันที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งจะได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัวอย่างใกล้ชิด มีแพทย์และทีมหมอครอบครัว ดูแลเริ่มแรกทุกเรื่อง ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน