บุรีรัมย์จัดงานวันดินโลกสดุดีพระเกียรติคุณในหลวงร.๙

บุรีรัมย์จัดงานวันดินโลก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ ที่บริเวณทุ่งปอเทือง ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.มือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก จ.บุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ซึ่งขณะนี้ทุ่งปอเทืองได้ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วท้องทุ่ง ตรงกับช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม และได้รับความสนใจจากผู้ที่ไปท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ หรือออกกำลังกายเป็นสถานที่ถ่ายรูป เช็คอิน

ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากว่า ๗๐ ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรงได้รับการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์นานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก และองค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งได้มีการจัดงานวันดินโลก พร้อมกันในทุกประเทศ

 

สำหรับ จ.บุรีรัมย์ ได้มีการรณรงค์ปลูกปอเทือง ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ตุลาคมที่ผ่านมา และมีการปลูกลงแปลงสาธิต ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ บนเนื้อที่จำนวน ๕๐ไร่ โดยการหว่านเมล็ดปอเทือง ๑ ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ ๕ กิโลกรัม จะให้ผลผลิต ๓๐ กิโลกรัม ซึ่งเมื่อไถกลบเมื่ออายุ ๕๐ วัน จะให้ปุ๋ยยูเรีย ๑๕ กิโลกรัม หากไถกลบอายุ ๙๐ วัน จะให้ปุ๋ยยูเรีย ๒๐ กิโลกรัม ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยยูเรียมาใช้ได้ส่วนหนึ่ง ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกที่จะมาถึง

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้สาธิตการขับรถไถเพื่อไถต้นปอเทืองเป็นจำนวนหลายรอบด้วยตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน และผู้ที่เดินทางไปร่วมงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง บำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ที่สามารถลดต้นทุนการการผลิต ตามแนวทางศาสตร์พระราชา อย่างยั่งยืน