ตำรวจสันติบาลบุรีรัมย์ปลุกจิตสำนึกเยาวชนเทิดทูน-ปกป้องสถาบันกษัตริย์

ตำรวจสันติบาลบุรีรัมย์ ปลุกจิตสำนึกเยาวชน นักเรียนรักสถาบันกษัตริย์ สร้างเครือข่ายปกป้องเทิดทูนสถาบัน รักสามัคคี เพื่อรักษาความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่สังคมไทย

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งตำรวจสันติบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน และประชาชน ในการช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี พ.ต.ต.ทศพล จูมั่น สารวัตรหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยตำรวจสันติบาล คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

พ.ต.ต.ทศพล เปิดเผยว่าด้วยกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ให้เยาวชน และประชาชน ทุกคน ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญ ในอันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยความจงรักภักดี มิให้มีการล่วงละเมิดได้

กองบังคับคับการตำรวจสันติบาล ๑ จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีเป้าหมายดำเนินการอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ตามสถานการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ แล้ว ๒ รุ่น เพื่อให้นักเรียน เยาวชนหวงแหนในสถาบันหลักสำคัญของชาติ และได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน.

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน