‘มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์’มอบทุนการศึกษาประพฤติดีและขัดสนด้านทุนทรัพย์

มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนการศึกษา ๗๙ ทุน แก่นักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์-สามเณร ที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดีและขัดสนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑แก่นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษารายปี ๔๗ ทุน ,ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ๑๕ ทุน, ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๔ ทุน, ทุนนักเรียนพิการอื่นๆ ๓ ทุน , และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ๑๐ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐๐ บาท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุสงฆ์ สามเณร  ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ตั้งใจเรียน ขัดสนด้านทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอให้นำทุนการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ตลอดทั้งนำความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน ไปประกอบอาชีพเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวต่อไป

สำหรับ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน