มรภ.บุรีรัมย์แถลงข่าวจัดกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน“พนมรุ้งเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แถลงข่าวเตรียมจัดกีฬานักศึกษา-บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน “พนมรุ้งเกมส์” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และเชื่อมมิตรภาพสร้างความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคอีสาน

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา และ ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ จังหวัด

แถลงข่าวเตรียมความพร้อม การจัดแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๐ “พนมรุ้งเกมส์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ “ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยภายในงานแถลงข่าวยังได้มีการเปิดตัวสัตว์นำโชค หรือมาสคอต เป็นตัวกุ้ง ชื่อว่าน้องฝ้ายคำและพี่ค้ำคูน

                รศ.มาลิณี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑ และจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕๐ โดยจะใช้ชื่อการแข่งขันว่า “พนมรุ้งเกมส์” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านกีฬา เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาให้พัฒนาในระดับต่างๆต่อไป

รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๑๑ แห่งด้วย ซึ่งภายในงานจะมีการจัดให้มีการแข่งขันครั้งนี้จำนวน ๑๙  ชนิดกีฬา และการประกวดทักษะดนตรี ตลอดจนจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ จากทั้ง จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในอีกทางหนึ่งด้วย.

Cr..เพชร สายยศ / รายงาน