กกต.บุรีรัมย์ดึงส่วนราชการตีปี๊บโหมเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.บุรีรัมย์ จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบ ขณะปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ย้ำวางตัวเป็นกลาง ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 80%

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมโรงแรม ครอสโค โฮเทล บุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการ และร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 24 มี.ค.2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) จ.บุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ได้ช่วยเหลือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันเลือกตั้ง เวลา และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนและชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เพื่อไม่ให้มีการทำบัตรเสีย โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งใน จ.บุรีรัมย์เข้าร่วม

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ จ.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งได้มีการเชิญชวนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ไม่ทำบัตรเสีย และไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่าการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็นกลาง และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับวัน เวลาเลือกตั้ง รวมถึงพื้นที่หรือสถานที่ในส่วนราชการ ที่สามารรถติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ได้ ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีความแตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งก่อน ทั้ง เขตเลือกตั้งจากเดิม 9 เขตเหลือ 8 เขตเลือกตั้ง การรับบัตรเลือกตั้งใบเดียว เพื่อเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และคะแนน รวมทั้งประเทศมีผลต่อ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ อายุผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 18 ปีถึงวันเลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งไม่ไปเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุจะเสียสิทธิตามกฎหมายถึง 2 ปี เป็นต้น

“จึงรณรงค์เชิญชวนให้ส่วนราชการ ช่วยกันรณรงค์ ให้ความรู้ และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ ตั้งเป้ายอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 80%”ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว

ด้านนายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์(ผอ.กกต.จ.บุรีรัมย์) กล่าวว่าเพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง กกต.บุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำให้การเลือกตั้งเปลี่ยนไปจากเดิม อาจทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความสับสน และยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในปัจจุบันมากนัก ประกอบกับการณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ซึ่งนับจากวันนี้ไปเหลือเวลาอีกเพียง 20 กว่าวันเท่านั้น จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วน จะต้องดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ไม่ทำบัตรเสีย และไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงส่วนราชการจะต้องวางตัวให้เป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม.

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน