“บ้านประดู่โมเดล”ส่งเสริมปลูกถั่วลิสงบำรุงดินสร้างรายได้หน้าแล้งตามศาสตร์พระราชาแก้จน

“โสภณ”พร้อมว่าที่ ส.ส.ภูมิใจไทย ส่วนราชการและเอกชน ชู“บ้านประดู่โมเดล” ต.กู่แสนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ส่งเสริมเกษตรกรถั่วลิสงฤดูแล้ง พืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย สร้างรายได้สร้างโมเดลแก้จน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 ที่ศาลเอนกประสงค์ อบต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายโสภณ ซารัมย์ อดีต รมว.คมนาคม ว่าที่ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เขต 2 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น ว่าที่ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เขต 4 และนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเปิดโครงการ “ประดู่โมเดล ศาสตร์พระราชาแก้จน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.กู่สวนแตง และภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งนายโสภณ ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาแก้จน 1 งาน 1 แสน โดยมีผู้นำชุมชน และแก่เกษตรกร ในพื้นที่ ต.กู่สวนแตง จำนวน 250 คนเข้าร่วม

โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกถั่วลิสงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อสร้างรายได้ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้เกษตรกร ได้เรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว แก้ไขปัญหาที่เกิดผลจากภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิต ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม และตลาดสินค้า สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกร

ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการแบ่งกลุ่มเกษตรกร จัดแข่งขันการถอนต้นถั่วลิสง แล้วนำมาล้างให้สะอาดภายในเวลา 10 นาที โดยกลุ่มเกษตรกรใดสามารถถอนได้มาก แล้วล้างเมล็ดถั่วลิสงสะอาด นำมาชั่งกิโลกรัมได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ และยังมีการแข่งขันกินถั่วลิสง ใครกินได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ ซึ่งเป็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครงของผู้ที่มาร่วมงาน

นายโสภณ กล่าวว่าการสร้างโมเดลแก้จน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ที่บ้านประดู่ หมู่ที่ 8 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่สาธารณะจำนวน 12 ไร่ โดยการจัดสรรแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกร จำนวน 60 คนๆ ละ 186 ตารางเมตร ปลูกพืชตามโมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน มีระบบสูบน้ำ สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลง และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งสร้างรายได้ ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย เหมาะสมที่จะปลูกในช่วงฤดูแล้ง และยังเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดินด้วย

นายโสภณ กล่าวต่อว่าการปลูกถั่วลิสงเกษตรกร จะเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิต ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เกษตรกร 1 คน ปลูกในพื้นที่ 186 ตารางเมตร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงฝักสดเฉลี่ย 100 กิโลกรัม เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตในรูปฝักสดราคา 40 บาทต่อกิโลกรัม ให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตถึงในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยคนละ 3-5,000 บาท จากการปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง

“วันนี้เราต้องพัฒนาดินก่อน เราเอาถั่วลิสงมาปลูกเพื่อพัฒนาดิน ประดูโมเดลจัดแบ่งพื้นที่ใน 1 งานเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จะเป็นพืชไม้ผล ส่วนที่ 2 เป็นพืชล้มลุก คือถั่วลิสง ส่วนวันที่ 3 จะเป็นพืชสวนครัว ในสามส่วนนี้ ภายใน 1 เดือน เราจะมีรายได้ทุกวันผมรับประกัน ต่อไปเราจะปลูกพืชตามศาสตร์พระราชา นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือปลูกของหลายๆอย่างอยู่ด้วยกัน ซึ่งได้เตรียมให้พวกเราแล้ว พวกเราต้องขยันอดทน”นายโสภณ กล่าวและว่า

ด้าน นายบุญล้อม ท่วมไธสง นายก อบต.กู่สวนแตง กล่าวว่าพื้นที่แปลงสาธิตประดู่โมเดลนี้ อบต.ฯได้ให้การสนับสนุน โดยการจัดสรรพื้นที่หลังที่ทำการ ให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ปลูกพืช เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว มาทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกไม้ผลและพืชชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากปลูกพืชอายุสั้นอย่างถั่วลิสงแล้ว พืชชนิดต่างๆ อาทิ ผักพื้นบ้าน และผักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชาวบ้านสามารถเก็บขายได้ทุกวัน.

Cr..ธีรยุทธ ชำนาญกอง / รายงาน