บุรีรัมย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดหวังคืนคนดีสู่สังคม

ร้อย อส.จ.บุรีรัมย์ เดินหน้าบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ มีทั้งการให้ความรู้ การสอนอาชีพ และการติดตามพฤติกรรมหลังผ่านอบรม หวังคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของคสช.และรัฐบาล

บุรีรัมย์ไทม์ /ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ หรือที่เรียกว่าศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)รุ่นที่ 4/2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดี เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อจะได้มีทักษะวิชาชีพสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับอบรมจำนวน 80 คน

นายอุกฤษฎ์ หงส์ไธสง ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ หรือศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดเป้าหมายไว้ 4 รุ่น ๆละ 80 คน ดำเนินการฝึกอบรมรวม 12 วัน/รุ่น แยกเป็นการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 9 วัน และการฝึกอาชีพจำนวน 3 วัน มีคณะวิยากรจากสหวิชาชีพ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปบรรยายให้ความรู้ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และจะมีการติดตามช่วยเหลือหลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกในระดับพื้นที่ ในด้านการบำบัดรักษาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

Cr..ภาพ-ข่าว..ปชส.บุรีรัมย์