สหกรณ์บุรีรัมย์ร่วมหอการค้าลุยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดลงนามความร่วมมือระหว่าง กลุ่มสหกรณ์กับหอการค้าจังหวัด นำร่องสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กับผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ หวังยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม และมีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย

           บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เปิดโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว ระหว่าง หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ,สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ,สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด และสหกรณ์นิคม การเกษตรแคนดง จำกัด

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด และสหกรณ์ในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ในการส่งเสริมช่องทางทางการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสหกรณ์ โดยมีประธานและสมาชิกสหกรณ์การเกษตรต่างๆ จากทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่าการลงนามความร่วมมือโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตรในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือในการสนับสนุน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ของสหกรณ์โคนม โนนสุวรรณ จำกัด กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ของสหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถยกระดับ ขีดความสามารถของเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ให้กระจายสู่กลุ่มตลาดต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

“ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ของสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด”นายวีระยุทธ กล่าว

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ระบุด้วยว่า ทั้งนี้ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก มีอุปกรณ์การตลาด มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การบริหารจัดการ ซึ่งการได้รับความสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดครั้งนี้ จะเป็นการนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ในภาคธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้สหกรณ์การเกษตร เป็นหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้.