บุรีรัมย์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก

บุรีรัมย์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก และโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2562 หวังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนในร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้                  บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา อบต.ร่อนทอง และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2,000 คน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2,000 ต้น ลงบนพื้นที่ 10 ไร่ ของป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกโจด ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

              ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง ในพื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะและศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม                  นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึก ให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน โดยดำเนินการในรูปแบบประชารัฐพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดังคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562 ที่ว่า “We can’t stop breathing, but we can do something about the quality of our air” (พวกเราไม่สามารถหายใจได้แต่พวกเราสามารถทำให้อากาศดีขึ้นได้)

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน