สหกรณ์บุรีรัมย์จัดงาน7มิถุนายนวันสหกรณ์นักเรียน

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน “ 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2562” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อเผยแพร่ระบบสหกรณ์สู่เยาวชน              บุรีรัมย์ไทม์ / ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุนวิทยา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน“7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเรื่องการสหกรณ์ในระบบการศึกษา พัฒนานักเรียนให้รู้จักใช้วิธีการสหกรณ์ การปลูกฝังสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้แพร่หลาย เพื่อเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีครูผู้รับผิดชอบการสหกรณ์ และนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน              ภายในงานได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ การจัดนิทรรศการและประกวดผลงาน ด้านการเรียนรู้ การสอน กิจกรรมสหกรณ์ สื่อการสอนการสหกรณ์ในโรงเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์ เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ การแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์                นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เป็นกิจกรรมให้ความสำคัญด้านการสหกรณ์ และส่งเสริมความสามารถของผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา จนทำให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์มีผลดียิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ ไปสู่เยาวชนที่เป็นรากฐานอนาคตของสหกรณ์ไทย โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอับดับแรก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในกลุ่มของเด็กนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น               ทั้งนี้วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเริ่มขึ้นจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534  ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2537 ณ ศาลาดุสิดาลัย เพื่อที่นักเรียนจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี กับสหกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศได้

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน