โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาฯทำบุญครบรอบ32 ปี เปิดโอกาสผู้ปกครองร่วมจัดการศึกษา

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลางบุรีรัมย์ จัดทำบุญครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศบุญให้แด่บูรพาจารย์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมวางแผนจัดการศึกษา เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน                 บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ครบรอบ 32 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน และเพื่อเป็นการอุทิศบุญให้แด่บูรพาจารย์ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ทั้งเพื่อร่วมรำลึกถึงภาคภูมิใจในประวัติ และผลงานของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก              ในการนี้ยังได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบายการบริหารโรงเรียน และการหารือร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน ซึ่งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน                พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง(พระอารามหลวง) กล่าวว่าโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาฯ ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นตัวนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ซึ่งการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายผู้ปกครองและโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน                 พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ กล่าวต่อว่ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เพื่อให้เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุขในการเรียนรู้ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จึงได้จัดให้มีการการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด การสร้างความสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างครูกับผู้ปกครอง              “ทางโรงเรียนของเรา มีการแจ้งความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา”ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กล่าว               ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ตั้งอยู่วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และทวิศึกษา ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพระมงคลสุตกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน และมีพระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปัจจุบันมีคณะผู้บริหาร 3 รูป ครู 16 รูป/คน ครูบาลี 1 คน ครูพิเศษ 2 คน นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 รูป/คน เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา 3 คน และมีนักเรียนซึ่งเป็นสามเณร จำนวน 209 รูป.

Cr..สยาม ชุมสิงห์ / รายงาน