กรมการจัดหางานจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

กรมการจัดหางาน จัดวันมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง ผู้ที่ต้องการหางานทำได้พบ และพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานโดยตรง เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สนองนโยบายรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

                บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต.ในเมือง องเมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2562 ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์               และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างสถานประกอบการ และผู้ที่ต้องการหางานทำได้พบ และพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง เพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สนองนโยบายรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยต้องการให้คนไทยมีงานทำอย่างถ้วนทั่ว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญกับสตรี ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”              ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการด้านอาชีพที่ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คลินิกแรงงาน การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การสาธิตอาชีพอิสระ เช่น การทำน้ำพริกปลาร้า แหนมเห็ดสด ขนมตาล ขนมบ้าบิ่น กาแฟเมืองแป๊ะ น้ำผลไม้ปั่น ชาผักหวานป่า ย้อมสีธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ จักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก เพ้นท์เล็บ หมวกจากต้นไหล เปลยวนจากเศษผ้า เป็นต้น ทั้งยังมีการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ชิงเงินรางวัลและการอภิปรายให้ความรู้การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องอีกด้วย               นอกจากนี้ยังมีนายจ้าง สถานประกอบการชั้นนำต่างๆ ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานจำนวน 20 แห่ง อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ,บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ,บริษัทคาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดยมีตำแหน่งงานว่าง 208 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 2,653 อัตรา เช่น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีน้ำมัน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ พนักงานบัญชี พนักงานบริการลูกค้า พนักงานคลังสินค้า พนักงานบัญชี เป็นต้น               รวมถึงการหางานผ่านตู้งาน (Job Box) การลงทะเบียนหางานในประเทศและต่างประเทศผ่านระบบ E-Service โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ว่างงานสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์                รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปได้มีอาชีพ มีรายได้ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ทราบข้อมูลการอาชีพ การทำงาน และเรียนรู้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงความรู้ความสามารถของคน ซึ่งยังจะเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน พัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกำลังแรงงาน ส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป.

 

Cr..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน