บุรีรัมย์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 ตัว มอบให้เกษตรกร เฉลิมพระเกียรติในหลวง

บุรีรัมย์ไถ่ชีวิตโค–กระบือจำนวน 79 ตัว ตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  มอบให้เกษตรกรฐานะยากจน ได้ยืมไปใช้แรงานเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10

                บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ที่โรงเรียนวัดวนาสันต์ บ้านโศกนาค หมู่ที่ 4 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตและมอบโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้เกษตรกรได้ยืม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร หากโคกระบือเพศเมียที่ยืมไป ตกลูกตัวแรก จะต้องส่งลูกให้กับทางโครงการ หลังจากนั้นลูกในครั้งถัดไปจะเป็นของเกษตรกร             ในการนี้เกษตรกร ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ที่ได้รับมอบโค-กระบือ ยังได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ว่าจะดูแลโคที่ได้รับมอบเป็นอย่างดี จะไม่ฆ่า ไม่ขายเด็ดขาด แต่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างสูงสุด                     นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ ได้ส่งมอบโค-กระบือ ที่ได้รับการป้องกันโรคระบาดและดูแลสุขภาพโดยสมบูรณ์แล้ว ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, ต.ชุมแสง อ.สตึก และ ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 79 ตัว เป็นโคเพศเมียจำนวน 54 ตัว และกระบือเพศเมียอีก 25 ตัว โดยในพื้นที่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ มีเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจำนวน 27 คน         ทั้งนี้สำหรับการไถ่ชีวิตและมอบโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้ดำเนินการมาตั้งปี พ.ศ.2522 ตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ทรงทราบว่าราษฎรจำนวนมากต้องเช่าโคกระบือไว้ใช้แรงงานในราคาแพง ได้รับความลำบากเดือดร้อน จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโคกระบือขึ้น               เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจนได้ยืมโคกระบือไว้ใช้แรงงาน โดยเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถแสดงความจำนง และผ่านการรับรองจากผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตามที่ระเบียบของโครงการกำหนด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พิจารณาช่วยเหลือให้ยืมสัตว์เพื่อการผลิตต่อไป.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน