ปศุสัตว์บุรีรัมย์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ จับมือ ทต.อิสาณ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ             บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า             ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลอิสาณ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน             ทั้งนี้กิจกรรมในงาน ได้มีการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การด้านโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีประชาชนนำสุนัขและแมว มารับบริการกว่า 200 คน               ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าได้มีการบูรณาการความร่วมมือ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนยุทธศาสตร์และข้อตกลงร่วมแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว ภาคเอกชน/ภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค การผ่าตัดทำหมันและการควบคุมประชากรสุนัข การจัดหาสถานพักพิงสัตว์ และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าในทุกระดับ ทำให้สถานการณ์การระบาดของโรคลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด ทั้งในสัตว์และในคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการฉีดวัคซีนในสุนัขแมวในปี พ.ศ.2561 รวมทั้งหมด 278,469 ตัว จำนวนสุนัขแมวรวมทั้งหมด 347,952 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80.03 ของจำนวนสัตว์ควบคุมทั้งหมด ปี พ.ศ.2562 ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 91.40 รวมทั้งหมด 287,707 ตัว มีสุนัขแมวรวมทั้งหมด 314,781 ตัว               ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เผยต่อไปว่าสำหรับสถานการณ์การเกิดโรคในคน บุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตที่พบในปี 2560 จำนวน 1 ราย ในปี 2561 จำนวน 2 ราย ส่วนแนวโน้มสถานการณ์การเกิดโรคในคนและสัตว์ มีแนวโน้มสถานการณ์ลดลงเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเฝ้าระวังควบคุมโรคในคนและสัตว์อย่างใกล้ชิดด้วยความไม่ประมาท.

Cr..วิทูร คงเสนา / รายงาน