สสจ.บุรีรัมย์เตรียมจัดโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์6-7ส.ค.นี้

สสจ.บุรีรัมย์ จับมือ มรภ.บุรีรัมย์ และสนามช้างอินเตอร์ฯ แถลงเตรียมพร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ระหว่าง 6-7 ส.ค.นี้ โชว์ผลงานและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชูนำวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ              บุรีรัมย์ไทม์ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 ที่ห้องแถลงข่าวสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ ,นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ,รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค.2562 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์           โดยภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทีมสหสาขา การประกวดผลงาน นำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ การประกวดผลงานวิชาการ อาทิ เวชศาสตร์การกีฬา การวิจัยคลินิก ด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและอื่นๆ รวมถึงการจัดแสดงจำหน่ายเครื่องมือออกกำลังกาย เครื่องมือทางการแพทย์ และการจำหน่ายสินค้าOTOPที่ขึ้นชื่อของ จ.บุรีรัมย์ด้วย          ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ได้มีโอกาสนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การวิจัยของไทยและต่างประเทศเกิดความเชื่อมโยงกัน ส่งผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจะมีบุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้         ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพดีแล้ว การนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาปรับใช้ ถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการจะส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างให้เกิดความปลอดภัย และลดอันตรายในการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพร่างกายของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ได้มีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายอาสาพัฒนาด้านการกีฬาให้ครอบคลุมทุกชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน ให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเป็นกิจวัตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสุขภาพ        ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาถือเป็นเรื่องใหม่ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจและกำลังสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรเป็นต้นแบบที่ดี ด้านการสร้างสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดผลในระยะยาว โดยเป็นการเริ่มต้นที่ป้องกัน แก้ไข และควบคุมการเกิดโรค จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมวิชาการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตนครชัยบุรินทร์นี้ขึ้น เพื่อการแสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของบุคลากรสาธารณสุข ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ในการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ และการกีฬาให้มีความเหมาะสม โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่กับการพัฒนา ด้านการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นที่บ้าน ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญ ที่ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ ด้วยสื่อและเทคโนโลยีของยุคThailand 4.0 เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ.