บุรีรัมย์เร่งติดตามเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นให้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม เผยทั้งจังหวัดมีตกหล่นกว่า 17,000 คน ติดตามแล้วกว่า 6,000 คน เหลือเด็กกว่า 11,000 คน เพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม              บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายถิร บุญศักดาพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการจัดอบรมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายจัดการศึกษา 3 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก คือในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนการบูรณาการการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน หลายหน่วยงาน ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. และผู้นำชุมชนในเขต อ.เมือง, ลำปลายมาศ, บ้านด่าน และ อ.ชำนิ จำนวน 70 คนเข้าร่วม           นายถิร เปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 กำหนดว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ             นายถิร เปิดเผยต่อว่าการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ             นายถิร เปิดเผยด้วยว่าสำหรับสถานการณ์เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นของจังหวัดบุรีรัมย์ จำแนกตามประเภทการดำเนินการ จำนวน 17,126 คน ช่วงอายุระหว่าง 3-18 ปี แยกเป็น เด็กพิการ 1,027 คน เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ 3,139 คน เด็กออกกลางคัน 4,580 คน จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 จำนวน 7,151 คน ดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ 1,229 คน ซึ่งจากความก้าวหน้าของการดำเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็ก ตกหล่นของจังหวัดบุรีรัมย์         ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 เหลือเด็กที่ต้องดำเนินการติดตามจำแนกตามประเภทการดำเนินการ จำนวน 11,670 คน แยกเป็น เด็กพิการ 6,98 คน เด็กปกติที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาด้วยเหตุผลต่าง ๆ 2,385 คน เด็กออกกลางคัน 3,391 คน จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 จำนวน 4236 คน และดำเนินการแล้วพร้อมส่งต่อ 960 คน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม.

CR..ธนภัทร ไชยศรีรัมย์ / รายงาน