สพป.บุรีรัมย์เขต๑นำกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน

ผอ.เขต ๑ เผยปีการศึกษา๖๑ นี้เตรียมนำกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและจิตอาสา หวังเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ

บุรีรัมย์ไทม์ / นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑นี้มีนโยบายการนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมลูกเสือ จะสามารถพัฒนาระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา การมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นได้

ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีคณะทำงานจัดทำกิจกรรมกระบวนการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับชั้นได้แก่ ระดับอนุบาล เป็นหลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับ ป.๑-ป.๓ ลูกเสือสำรอง ป.๔-ป.๗ ลูกเสือสามัญ ม.๑-ม.๖ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ให้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อปรับให้เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายอรุณ ทองแสงจันทร์ ครูผู้สอนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านหัวสะพาน กล่าวว่า จากการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ กิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน สามารถนำไปสอดแทรก ในส่วนจุดมุ่งหมายเรื่องทักษะชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่๖ ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ไปจนถึงคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง คิดว่าสามารถนำไปสอดแทรก ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้เนื้อหาจากง่ายไปยาก ๑๐ เรื่องให้ครบตามกิจกรรมของลูกเสือสำรอง นักเรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านทักษะชีวิต ได้แก่ระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ กิจกรรมกลุ่ม การช่วยเหลือผู้อื่น จิตอาสา รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด และเพศสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วย.