บุรีรัมย์-กัมพูชาประชุมกระชับความสัมพันธ์สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดอุดรมีชัย กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกัน

            บุรีรัมย์ไทม์  เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายอนุชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านกรวด และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอละหานทราย ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานความมั่นคงของไทย นายลึม ซกโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และนายออม จันทา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และส่วนราชการของจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา           ร่วมประชุมหารือกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือของทั้ง 3 จังหวัด ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา, การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามอารยธรรมขอม และเพื่อการพัฒนาการตลาดการค้าในบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรน ทางการค้าช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กับช่องจุ๊บโกกี จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา          โดยมีข้อหารือหลักในการประชุมครั้งนี้ ในประเด็นการบริหารจัดการจุดผ่านแดน, การค้าขายสินค้าเกษตรของประชาชนบริเวณชายแดน, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณชายแดน, การสาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน, การจัดการภัยพิบัติ, การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดน, ด้านการท่องเที่ยว และด้านกลไกความร่วมมือระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ             ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้มาประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานทั้งในระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความราบรื่น ประสบความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ของทั้งสองประเทศให้มากที่สุด ในส่วนข้อเสนอต่างๆในที่ประชุม ทางจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้นำข้อเสนอและข้อหารือต่างๆในการประชุมครั้งนี้ เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป.