รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการโชว์ผลงานและนวัตกรรมทางการแพทย์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชูนำวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

                   บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ที่ห้องประชุม สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอ ประกวดผลงานทางวิชาการ เยี่ยมชมผลงานวิจัย และนวัตกรรม  อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนาในด้านการกีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวสู่เมืองแห่งกีฬา “SPORT CITY”ตามที่ได้กำหนดไว้           อีกทั้งยังส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วน ในจังหวัดกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้นำความรู้จากการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้และสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนต่อไป โดยมีบุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 2,000 คนเข้าร่วม          ทั้งนี้ภายในงานนอกจากเป็นการการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว ยังมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมทีมสหสาขา การประกวดผลงาน นำเสนอผลงานด้วยวาจา และโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ และการจัดเวทีสาธิตการออกกำลังกาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศก้าวสู่เมืองกีฬา “Sport city”และประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 มีสุขภาพที่ดีต่อไป             รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการจัดประชุมนี้ยังจะเห็นได้ว่า ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีสาเหตุสำคัญ ที่มาจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ มีภาวะอ้วน การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน เช่น รับประทานอาหารที่มีความหวาน และไขมันสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ ในปัจจุบันพบมีประชาชนป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น เขตสุขภาพที่ 9 ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดูแลประชาชนกว่า 6 ล้านคน ใน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์(นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ขึ้น              รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่าจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายล่าสุดครั้งที่ 5 ปี 2557 จำนวน 23,760 รายทั่วประเทศ พบว่าสัดส่วนของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอร้อยละ 19.2 มีภาวะอ้วน (BMI >= 25 kg/M2) ร้อยละ 37.5 (ชายร้อยล่ะ 32.9 หญิงร้อยละ 41.8) มีความชุกของภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ 26.0 ในผู้ชายและร้อยละ 51.3 ในผู้หญิง มีความชุกของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความดันโลหิตสูงร้อยละ 24.7 และเบาหวาน 8.9 ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และได้สร้างผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งแท้จริงแล้วโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง          ในเบื้องต้นเราคิดว่าหน่วยงานสาธารณสุขคือปลายทาง ของอาหารการเจ็บไข้ได้ป่วย แม้แต่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ก็ยังต้องมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้สะท้อนออกไปให้สังคมทราบ เพราะการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะทำให้สุขภาพดี อีกทั้งการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาปรับใช้ในการออกกำลังกาย ถือเป็นพื้นฐานที่ดีจะทำให้การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย และลดอันตรายจากการบาดเจ็บด้วยจากการเล่นกีฬาหรืออกกำลังกาย”นพ.ประพนธ์ กล่าว