กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติฯนำเครือข่ายปราชญ์และสื่อมวลชนบุรีรัมย์ดูงานแหล่งผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกของไทย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นำเครือข่ายปราชญ์ขับเคลื่อนบุรีรัมย์น่าอยู่ และสื่อมวลชนบุรีรัมย์ ย้อนรอยการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกของประเทศไทยที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานไตรภาคี จ.บุรีรัมย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

           บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเขมแสด โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ นายสันติ ทองวิลาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมศึกษาดูงานแหล่งผลิตปิโตรเลียม และแหล่งผลิตพลังงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่           เพื่อเป็นแนวทางนำมาดำเนินงาน ของคณะทำงานไตรภาคี จ.บุรีรัมย์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์น่าอยู่ อาทิ พ่อคำเดื่อง ภาษี ,นายไพรัช ชื่นศรี ,ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการสำรวจปิโตรเลียม และสื่อมวลชนประจำ จ.บุรีรัมย์ กว่า 30 คนเข้าร่วมระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค.ที่ผ่านมา          จากนั้นนายสันติ พร้อมคณะได้เดินทางไปประชุมสรุปการดำเนินงานและศึกษาดูงาน ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีกำลังการผลิต 300 MW           ต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่สำคัญอีกแห่งของประเทศไทย โดยศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารฯ ถือเป็นการร่วมย้อนรอยสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากแหล่งน้ำมันดิบแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำมันดิบแห่งแรกที่ค้นพบในพื้นที่ประเทศไทย และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่ผลักดันให้เกิดการตื่นตัว เรื่องจัดหาและพึ่งพาทรัพยากรพลังงานในประเทศ จนพัฒนาไปสู่การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตั้งแต่ต้นกำเนิดของปิโตรเลียม กระบวนการขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำมันดิบแห่งแรกของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน           ทั้งนี้แหล่งน้ำมันดิบฝาง ของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารฯ นี้มีครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ของอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ต.แม่คะ ต.แม่สูน และ ต.สันทราย มีกำลังปริมาณการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 2,500 บาร์เรลต่อวัน สามารถกลั่นน้ำมันได้ 1,400 บาร์เรล /วัน โดยน้ำมันดิบที่ผลิตได้ทั้งหมด จะถูกส่งเข้าโรงกลั่นฝางเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปต่างๆ นำมาจำหน่ายและใช้ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก            นายสันติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดำเนินโครงการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในกิจกรรมรักษาเครือข่ายคณะทำงานไตรภาคี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งในส่วนของพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ได้มีการดำเนินการสำรวจปิโตรเลียมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ในพื้นที่ อ.แคนดง และ อ.สตึก ซึ่งจากการขุดสำรวจพบก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ ต.สระบัว อ.แคนดง แต่กลับพบว่ามีปริมาณที่น้อย เฉลี่ย 300,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ถือว่ามีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ และไม่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน เพื่อนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทผู้ได้รับสัมปทานสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม ได้คืนพื้นที่สำรวจและได้ทำการ ปิดหลุมสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอนาคตจะมีการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆของ จ.บุรีรัมย์ ต่อไป