มรภ.บุรีรัมย์ลุยพัฒนาสื่อโซเชี่ยลโปรโมทกิจกรรมองค์กร

มรภ.บุรีรัมย์ ติวเข้มการออกแบบ-ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หวังนำไปใช้พัฒนาโปรโมท กิจกรรมข่าวสารภายในองค์กรบนเครือข่ายโลกออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน

                บุรีรัมย์ไทม์ / ที่ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล”

ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมีบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการอบรมกว่า ๕๐ คน

ทั้งนี้สำหรับการอบรมได้จัดขึ้น ๒ วัน มีทั้งการบรรยายการวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เนื้อหา และเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาออกแบบสิ่งพิมพ์ Online จากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ จากสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Cr..ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรภ.บุรีรัมย์