โรงเรียนปริยัติธีรวิทยาจัดเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง(พระอารามหลวง) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นสามเณร จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่          บุรีรัมย์ไทม์ / ที่หอพระไตรปิฎก วัดกลาง(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ซึ่งโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง         ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขา ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมากมาย สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎร และยังทรงพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขผู้ประสบภัยยากไร้ ด้วยพระเมตตาที่เปี่ยมล้นในฐานะแม่ของแผ่นดิน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ซึ่งเป็นสามเณร พร้อมผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น          โดยภายในงานได้มีการจัดประกอบพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักกระ พิธีถวายทุนการศึกษา พิธีประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ สำหรับโยมอุปถัมภ์ พิธีประกาศเกียรติคุณครูในดวงใจ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเรียงความ การจับรางวัลสำหรับผู้ปกครองที่ร่วมงาน พิธีมอบพวงมาลัยแทนใจ กิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเป็นต้น           นอกจากนี้พระเทพปริยัตยาจารย์ ยังได้เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้อุปถัมภ์พระภิกษุ- สามเณร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา จำนวน 5 ราย ,การถวายทุนการศึกษาโดยเป็นทุนส่งเสริมระดับอุดมศึกษา 11 ทุนๆละ 1,000 บาท ,ทุนบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน 23 ทุนๆละ 1,000 บาท, ทุนเรียนดีประพฤติดี 76 ทุนๆละ 500 บาท ,ทุนทั่วไป 91 ทุนๆละ 300 บาท              พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กล่าวว่าสามเณรเหล่านี้ก็คือลูกของชาวบ้าน ที่ส่วนหนึ่งเข้ามาบวชด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และอีกส่วนหนึ่งต้องการเข้ามารับการศึกษา เนื่องจากสามเณรตามชนบทส่วนหนึ่ง คือเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะยากจน พ่อแม่เข้ามาทำงานในเมือง ปล่อยให้อยู่กับตายาย และไม่ค่อยมีโอกาสได้รับการศึกษาตามปกติ        และเพื่อให้ได้รับการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก จึงได้เข้ามาบวชเรียนที่โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ซึ่งเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพได้ โดยมีจำนวนไม่น้อยที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว สามารถพัฒนาตนเองไม่เป็นภาระของสังคม และในอนาคตจะเป็นจะเป็นศาสนทายาทที่ดีในบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดกิจกรรมวันแม่ครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ สามเณรที่เป็นนักเรียน ได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้มีพระคุณด้วย.