“สาสุข”ขับเคลื่อนส่งเสริมการมีสุขภาพดีชูบุรีรัมย์ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพดี

กรมควบคุมโรค จับมือกรมอนามัย เดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เน้นการดำเนินการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พร้อมชูบุรีรัมย์เป็นเมืองต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพดี

                   บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 ส.ค.62 นพ.สุวรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ร่วมบรรยายพิเศษและเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อน การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2563 ใน 4 ภารกิจสำคัญได้แก่ 1.งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2.การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 3.งานอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และโรคจากการประกอบอาชีพ และ 4.งานส่งเสริมสุขภาพ           โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์วิชาการเขตของกรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ผู้ปฎิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุขระดับพื้นที่กว่า 800 คน เข้าร่วมที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์             ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมาตรการแนวทาง และนวัตกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมชูจังหวัดบุรีรัมย์ แม้เป็นเมืองรอง แต่เป็นเมืองต้นแบบแห่งสุขภาพดี ซึ่งได้มีการส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว ที่สำคัญยังมีการระดมพลังทางสังคม และทรัพยากรทั้งจังหวัดร่วมกันเพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะสุขภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วย            อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานในทุกระดับ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยการส่งเสริมสุขภาพ เน้นเรื่องอาหารปลอดภัย และการออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราการป่วยและตาย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการดำเนินงานจะต้องนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด          ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า “ลดรายจ่าย เพิ่งรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนและจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย ยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น.