นาฎศิลป์ราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ”สมเด็จพระพันปีหลวง”

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดแสดงโขนและละครพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของนักศึกษา เพื่ออนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ไว้          บุรีรัมย์ไทม์ / รายงานข่าวแจ้งว่า สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการวิพิธทัศนา ในรายวิชาการจัดการแสดงวิพิธทัศนา รหัส ๑๑๒๔๔๐๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานภาคสนาม ซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วย         ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดการแสดง “วิพิธทัศนา มหามงคล สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน และประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขา ให้คงอยู่คู่ชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกดังพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้           ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวได้กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ (เวทีกลางแจ้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยเป็นกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย การแสดงเบิกโรง, การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ,การแสดงพื้นเมือง ๔ ภาค คือ ฟ้อนโกมคำ ,ระบำแววพัชนี ,กีปัสขวัญสตูล และฟ้อนออนซอนเสียงโปง นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา           จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมในงานได้ในวันและเวลาดังกล่าวฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.

Cr..นันท์นภัส แสงอุทัย /รายงาน