“ร.ร.บ้านป่าไม้สหกรณ์” ต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศ ที่มีบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการ พร้อมเชื่อมโยงชุมชนผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ป้อนโรงเรียน หวังสร้างรายคนในชุมชน ให้นักเรียนบริโภคอาหารปลอดภัย และเสริมทักษะชีวิตระหว่างเรียน           บุรีรัมย์ไทม์ / ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ,นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ด,ร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชนจำนวน 4 ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 11 แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่ อ.โนนดิงแดง จ.บุรีรัมย์ อีก 12 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างครบวงจร            ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย สูงดี สมส่วน โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการทำหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ           ทั้งนี้เมื่อปี พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยการน้อมนำหลักการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน 2.ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน ร้านค้า ออมทรัพย์ ส่งเสริมการผลิต 3.จัดบริการอาหารของโรงเรียนตามหลักโภชนาการ ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch 4.ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน     5.พัฒนาสุขนิสัยและส่งเสริมอนามัยนักเรียน 6.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 7.จัดบริการสุขภาพนักเรียน และ 8.จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงทั้งการเกษตร โภชนาการและสุขภาพการเข้าร่วมโครงการเด็กไทยแก้มใส ส่งผลให้โรงเรียนสามารถบูรณาการงานและพัฒนาทางด้านต่างๆ จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาหารของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ขณะเดียวกันยังได้ชักชวนชาวบ้านปลูกพืชผักปลอดสารเคมีเพื่อรวบรวมผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันร่วมกับวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนอีกด้วย       นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ กล่าวว่าโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกินอิ่มท้อง โดยทางโรงเรียนต้องสร้างแหล่งอาหารด้วยตัวเอง และด้วยพื้นที่ของโรงเรียนมีอยู่ประมาณ 150 ไร่ จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งทำเป็นแปลงเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา โดยให้เด็กมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ก่อนส่งผลิตทั้งหมดเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน ผ่านสหกรณ์โรงเรียนตามงบประมาณ หัวละ 20 บาท และจากความสำเร็จในการสร้างอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพของโรงเรียน         โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายภาคส่วน จนนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการอาหารกลางวัน “เด็กไทยแก้มใส เราสู้โมเดล” โดยพืชผักอินทรีย์ทั้งหมดจากชุมชนจะถูกรวบรวมเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน อย่างน้อย 2 มื้อ โดยเฉพาะมื้อกลางวัน ปัจจุบันในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 10 ราย ร่วมกันวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งวัตถุดิบให้กับโรงเรียน และส่วนหนึ่งจะนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว และยังสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนอีกด้วย ซึ่งได้มีการร่วมกันขยายผลไปสู่อีก 12 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 11 แห่ง ในพื้นที่ อ.โนนดินแดง ให้เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัยสู่อาหารกลางวันที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน.