บุรีรัมย์โรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดแล้วกว่า2,000ไร่เกษตรจังหวัดฯลุยล้อมคอก

บุรีรัมย์พบพื้นที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระบาดแล้วกว่า 2,000 ไร่ คาดต้นตอท่อนพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้าน และแมลงหวี่ขาวยาสูบ เกษตรจังหวัดฯลุยตีปี๊บรณรงค์ป้องกัน           บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 ที่ศาลาประชาคมบ้านทรายทอง ม.17 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักและรับรู้ในเรื่องการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างแพร่หลาย สามารถนำไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ หรือขยายพื้นที่การแพร่ระบาด พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง       พร้อมร่วมกำจัดต้นมันสำปะหลัง ที่เป็นโรคและแมลงพาหะ โดยการถอนต้นมันสำปะหลังทั้งหมดในแปลง ที่พบต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และนำต้นมันสำปะหลังที่ถอนขึ้นมาไปฝังในหลุมที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้ี่นได้ชี้แจงสร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลังให้แก่ผู้นำชุมชนและเกษตรกร โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุมชน ประชาชน อาสาสมัครเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เข้าร่วมกว่า 400 คน       สำหรับโรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการนำท่อนพันธุ์มาจากต้นที่เป็นโรค ซึ่งมีเชื้อไวรัสของโรคปนเปื้อนมาปลูก จึงทำให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ ไปดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรคแล้วไปแพร่กระจายไปยังพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอื่น หากเกิดการระบาดจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์         นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง พบมีการแพร่ระบาดใน 9 จังหวัด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายกว่า 40,000 ไร่ ได้แก่ จ.สระแก้ว ,นครราชสีมา ,ปราจีนบุรี ,ชลบุรี ,ฉะเชิงเทรา ,ศรีสะเกษ ,สุรินทร์ ,อุบลราชธานี และ จ.บุรีรัมย์ สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง ด้านวิธีการเฝ้าระวังและแนวทางการสำรวจแปลง มันสำปะหลัง ด้านการใช้พันธุ์ปลอดโรคและท่อนพันธุ์สะอาด ด้านการจัดการแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และด้านการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในเรื่องการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แพร่หลาย และเข้าถึงเกษตรกรมากที่สุด เพื่อควบคุมการระบาดและป้องกันการระบาดไม่ให้ขยายพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาดและการจัดการกรณีเกิดการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ        “จ.บุรีรัมย์มีพื้นที่การระบาดกว่า 2,324 ไร่ คาดว่าเกิดจากสาเหตุจากท่อนพันธุ์ ที่ปะปนมากับผลผลิตที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และแพร่ระบาดโดยการเพิ่มปริมาณของแมลงพาหะ คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ”เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว.

Cr..สนง.เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ / ภาพ-ข้อมูล