“สสจ.บุรีรัมย์-ม.รังสิต”จับมือสานนโยบายกัญชาทางการแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จับมือมหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือสร้างต้นแบบการใช้กัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา ควบคุมอาการของโรค ภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผล        บุรีรัมย์ไทม์ / วันที่ 6 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต นายแพทย์พิเษฐ พืดขุนทด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละหานทราย นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก นางกนกพร ชนะค้า หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.ดร.เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ รศ.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมมือดำเนินการนำเข้า ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ส่งออก ศึกษา วิจัยและพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย         โดยมีสาระสำคัญของข้อตกลง คือการนำเข้า การเพาะปลูก การผลิต การครอบครอง การขนส่ง การจำหน่าย การส่งออก การศึกษาวิจัย การจัดหาวัตถุดิบ การส่งเสริมความรู้ และพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะมีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 6 ก.ย.67 และหากครบกำหนดแล้วทั้งสองฝ่าย ยังคงร่วมมือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครั้งละ 5 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จ.บุรีรัมย์ มีโรงพยาบาลที่สามารถสกัดกัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ มีวิสาหกิจชุมชนที่สามารถ ที่จะปลูกเป็นแห่งแรกของประเทศ และขณะนี้ได้มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้แล้วที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้ามาให้การสนับสนุนทางวิชาการ เครื่องมือ การวิจัยหานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้ผลิต และระบบการบริหารจัดการที่ไม่เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและสังคมต่อไป โดยสำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมจัดหาวัตถุดิบ และร่วมบริการทางการแพทย์หรือการวิจัยร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล และคลินิกของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยความสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชา ที่ใช้ในการจำหน่ายและศึกษาวิจัย จากมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัด สสจ.บุรีรัมย์ รับผิดชอบในกระบวนการเพาะปลูกและร่วมผลิตกัญชา         ด้านนายแพทย์ศุภชัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องกัญชามากว่า 10 ปี มีองค์ความรู้ด้านทางวิชาการด้านต่างๆ ทั้งการผลิต การปลูก การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การใช้ในเครื่องสำอาง และอาหาร ซึ่งจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนชาวบุรีรัมย์       “เราคาดหวังว่าจะสามารถร่วมกัน สร้างระบบการบริหารจัดการให้ส่วนอื่นๆ หน่วยงานอื่นๆของประเทศไทย ที่ยังไม่แน่ใจ ที่ยังคงกล้าๆ กลัวๆที่จะศึกษา และใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างจริงจัง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิต เรามีผลผลิต นวัตกรรมหลายอย่าง หากสามารถนำออกมาใช้ได้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้ เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง”รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว.

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ / รายงาน