ปศุสัตว์บุรีรัมย์ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 มอบเกษตรกรยากจนและด้อยโอกาส

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ จัดไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ 84 ตัว มอบเกษตรกร อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น             บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  บ้านอีเม้ง หมู่ 6 ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร จำนวน 84 ตัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส สนองตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานในการทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงครอบครัว ทั้งยังสามารถนำมูลสัตว์จากโค-กระบือที่เลี้ยงไว้ ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อีกด้วย       โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีมอบโค-กระบือในโครงการฯ ที่มอบให้กับเกษตรกร ที่ผ่านการกลั่นกรองและรับรองจากผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นตามระเบียบที่โครงการกำหนด รวมจำนวน 84 ราย       น.สพ.อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าได้นำโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต ไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9       ซึ่งกรมปศุสัตว์ รับสนองพระราชดำริดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรง และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความร่มเย็น อยู่ดี กินดี และผาสุกของราษฎร ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือในโครงการฯ จะนำโค-กระบือไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวให้มากที่สุด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัดเช่นกัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่เกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือในโครงการฯ ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้