กฟภ.เขต 3 มอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ส่งมอบชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA “โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์” อ.นางรอง พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หวังใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธี และลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า

           บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 ที่โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายจาตุรงค์ สุขะเสน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ให้มีความปลอดภัย โดยมีนายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง นายนพสิทธิ์ รุ่งพรปัญญาโรจน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นางรอง นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตนางรอง ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก          นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองกง อ.นางรอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน ทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆ ในการแจ้งเหตุการณ์ไฟตก ไฟดับ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องด้วย โดยได้มีการคัดเลือกพื้นที่ชุมชน ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เพื่อเข้าดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ประหยัดและถูกวิธี จำนวน 5 กิจกรรมดังนี้       1.การอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนางรอง จำนวน 50 คน โดยหลังจากที่นักศึกษาได้รับการอบรมแล้ว ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตัดไฟรั่ว หรือ RCD 2.การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อบต.หนองโสน จำนวน 170 คน พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ในชื่อกิจกรรม PEA ประชาร่วมใจ ระบบไฟมั่นคง 3. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู อาจารย์ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ จำนวน 30 คน 4.การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ จำนวน 50 คน ในกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย และ 5.การตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ต.หนองโสน เพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ขึ้น ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ด้วย        นายจาตุรงค์  กล่าวว่าการจัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEAครั้งนี้ ซึ่งได้คัดเลือกให้มีการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐานการเรียนรู้ขึ้น ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ และประชาชน ที่จะเข้ามาศึกษาและใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้นี้ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย           นายจาตุรงค์  กล่าวด้วยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้า นอกจากมีหน้าที่ในการจำหน่ายไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าแล้ว PEA ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วย และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ไฟฟ้าของประชาชน และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ ประกอบกับในปัจจุบันมีวิกฤติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกวิธี จึงได้จัดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า

Cr..ประกอบ จันทร์ประโคน / รายงาน