รพ.บุรีรัมย์เปิดศูนย์ยืมคืนเครื่องมือแพทย์ ไปดูแลผู้ป่วยคนพิการผู้สูงอายุที่บ้านได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตลดค่าใช้จ่าย

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดศูนย์บริการให้ยืมเครื่องมือแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วย นำไปใช้ฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บ้าน พร้อมให้ความรู้เทคนิควิธีและการดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน               บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ที่อาคารศาลา 60 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ พร้อมมอบอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย คือที่นอนลม กับรถเข็นแบบปรับนอนได้ ให้กับญาติของผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย ได้นำไปให้บริการผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วย ซึ่งกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มการให้บริการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ป่วยและญาติได้รับบริการที่ครบถ้วน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น          ทั้งนี้ภายในศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพ รพ.บุรีรัมย์แห่งนี้ มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย เตียงเฟาวเลอร์ 2 และ 3 ไก จำนวน 6 เตียง, ที่นอนลมจำนวน 12 อัน, เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 1 เครื่อง, รถเข็นชนิดนั่งจำนวน 12 คัน, รถเข็นแบบปรับนอนได้จำนวน 2 คัน และเก้าอี้นั่งถ่ายอีกจำนวน 5 ตัว         นพ.ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่าปัจจุบันมีคนไข้จำนวนไม่น้อย รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้อื่น อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และถูกส่งตัวกลับหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อกลับมารักษาต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์บัตรทอง ประกันสังคม และยังพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และคนพิการได้เข้าถึงกายอุปกรณ์อย่างครอบคลุม           นพ.ไกรวุฒิ กล่าวต่อว่าดังนั้นกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงได้จัดให้มีศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลและฟื้นฟูสภาพขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งทางศูนย์ฯ ยังได้มีการได้พัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการควบคู่ ให้ทั้งความรู้เทคนิควิธีและการดูแล เพื่อให้มีการจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการ ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็น ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายการดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและเข้าสู่ระยะกึ่งเฉียบพลัน(Intermediate care) ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย โดยมีกลุ่มโรค 3 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง และผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมักมีความบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต      “ต้องยอมรับว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของร่างกาย พร้อมทั้งป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น แต่ยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติได้นำกลับไปใช้ที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสภาพ ซึ่งจะใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่ออาการดีขึ้นหรือไม่จำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์นั้น สามารถส่งต่อให้กับผู้ป่วยรายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ได้ ซึ่งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งเพื่อเป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ รวมถึงเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย” รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าว.