เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ที่ จ.บุรีรัมย์

เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน พร้อมนำนโยบายต่างๆของสภากาชาดไทย ไปปฏิบัติ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น          บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 ที่ห้องประชุมโรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่​ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ระหว่างจังหวัด ในกรณีที่มีความจำเป็น ต้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข        โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 5 ทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ จ.ศรีสะเกษ กว่า 1,000 คนเข้าร่วม        ทั้งนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุก 4 เดือน โดยแต่ละจังหวัด จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมตามจังหวัดต่างๆ ภายในภาค เพื่อให้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคม เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย ในส่วนภูมิภาคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วทุกแห่ง      รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับทราบข้อมูลแนวทางที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำเสนอ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ตามหลักภารกิจแก่นหลัก ของเหล่ากาชาดจังหวัด ได้แก่ ด้านการรับสมาชิก ด้านรับบริจาคโลหิต ด้านบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัย และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคมสงเคราะห์