“เสธโบ้”ยึดมั่นจะพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯต้องเป็นทหารอาชีพพร้อมพัฒนามทบ.26ให้มีความเจริญก้าวหน้า

“เสธโบ้” พลตรี ศราวุธ มาศิริ ผบ.มทบ.26 ท่านใหม่ ระบุจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งจะพัฒนา มทบ.26 ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่รักศรัทธาจากประชาชนทั่วไป

บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อเวลา 09.39 น. วันที่ 1 ต.ค.62 ที่หน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 และ พลตรี ศราวุธ มาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ได้ร่วมกันทำพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ให้แก่ พลตรี ศราวุธ มาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 และพลตรี รณกร  ปานกุล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี        โดยพลตรี รณกร ได้กล่าวขอบคุณกำลังพล สำหรับความร่วมมือร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจของมณฑลทหารบกที่ 26 ที่ผ่านมา จนทำให้การปฎิบัติงานทุกภารกิจของหน่วย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ        ขณะที่ พลตรี ศราวุธ กล่าวว่ามีความปลื้มปิติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รวมทั้งมีความสำนึกในความไว้วางใจ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 โดยจะยึดถือนโยบายการปฏิบัติงาน ตามแนวทางที่พลตรี รณกร และอดีตผู้บังคับบัญชา ได้ถือปฏิบัติมา ทั้งการถวายความปลอดภัย แด่พระบรมวงศานุวงศ์ อย่างสมพระเกียรติ การนำกำลังพลทำกิจกรรมจิตอาสา งานการรักษาความปลอดภัย ในความรับผิดชอบของหน่วย ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนสถานที่สำคัญของกองทัพบก การปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งเรื่องการจัดระเบียบต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากหน่วยเหนือ รวมถึงจะพัฒนาเสริมสร้าง มณฑลทหารบกที่ 26 ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่หน่วย และผู้ใต้บังคับบัญชา จะดำเนินการอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถ เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งขอให้เพื่อนข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 26 ทุกนายได้ร่วมมือใจร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ ด้วยความหมั่นเพียร มีมานะอดทน มีความสามัคคี และยึดมั่นในแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นที่รักศรัทธาจากประชาชนทั่วไป          ทั้งนี้สำหรับ พลตรี ศราวุธ มาศิริ ผบ.มทบ.26 ท่านใหม่ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 จปร.รุ่นที่ 31 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผบ.มว.ร้อยฝึก พัน.ร.มทบ.3 เคยดำรงตำแหน่งเป็น เสธ.จทบ.บุรีรัมย์ และรอง เสธ.จทบ.บุรีรัมย์ ล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และปัจจุบันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562