สมาพันธ์เกษตรบุรีรัมย์ติวเข้มเครือข่ายร่วมตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมเครือข่ายร่วมตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หวังยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รู้สู่การนำไปใช้ได้จริง

        บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์วิถีเซราะกราว ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสมาพันเกษตรกรรมยั่งยืน หรือ SDGsPGS จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น      เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการ คณะทำงานตรวจแปลง คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ระดับจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายเกษตรกร และเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และยกระดับการเรียนรู้สู่การนำไปใช้ได้จริง     ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าการอบรมนี้ยังเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด เพื่อให้เปิดกลไกการตรวจแปลงกลไกธุรกิจ กลไกรับรองระดับจังหวัด และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัด เพื่อเป็นเวทีกลางระดับจังหวัด      ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งได้มีการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย         ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่าทั้งยังเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานของส่วนราชการและเอกชน ที่มีใจรักบุรีรัมย์ มีความมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถยืนด้วยขาของตนเอง ซึ่งวิถีชีวิตของคนบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นวิถีของเกษตรกร ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตพืช-ผักที่เป็นอินทรีย์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค      ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะโดยธรรมชาติแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากจะชื่นชอบในสิ่งที่เขาสนใจแล้ว นักท่องเที่ยวยังพยายามแสวงหาอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพเช่นพืชผักอินทรีย์

Cr..ฉัตรชัย ยอนรัมย์ /รายงาน