สพป.บุรีรัมย์เขต1ติวเข้มครูรับเปิดเทอมใหม่ ยึดศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ต้อนรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ชูศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ยึดเป็นแนวทางพัฒนาการเรียน-สอน เน้นครูปรับตัวให้ทันสมัย เอาใจใส่ดูแลนักเรียน

 

                บุรีรัมย์ไทม์ / เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ที่หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)บุรีรัมย์ เขต1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการเขตพบเพื่อนครู ภายใต้หัวข้อ“สวัสดีคุณครู : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต1 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ เลขาธิการ กพฐ. ยังได้บันทึกเทปการพบปะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนว่า โรงเรียนต้องทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต คือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำงาน ประกอบอาชีพยุคใหม่ เช่น e-commerce

นอกจากนี้ในเรื่องการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งจากการจมน้ำ ยาเสพติด หรือท้องก่อนวัยอันควรและอื่นๆ ให้ทบทวนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ให้เข้ากับเหตุการณ์และเป้าหมาย ในการพัฒนาพลเมืองของประเทศ  ครูบุคลากรทางการศึกษา ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนั้น หรือการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งถ้าสถานศึกษายึดเด็กเป็นสำคัญก็ต้องปรับตัวให้ทัน ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่เขาต้องใช้ในอนาคต สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีระบบคัดกรองนักเรียน เพื่อจะได้รู้จักนักเรียนรายบุคคล เพื่อดูแลช่วยเหลือพัฒนาเด็กในทักษะที่จำเป็นทุกด้าน และตรงกับศักยภาพของแต่ละบุคคล

จากนั้น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมามอบนโยบาย แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ฝากหลัก 3 ข้อ คือ 1. ตื่น ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่วันนี้ทุกคนต้องตื่น เพื่อจะให้รู้ว่าควรต้องทำอะไร 2. How to  จะทำอะไร จะทำอย่างไร ทำอะไรก็ได้ที่จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็ก และ 3.ทำทุกอย่างด้วยใจ  ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเริ่มทำทันทีตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียน

ขณะที่ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่ากิจกรรมพบปะเพื่อนครู ยังเป็นการทบทวนการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 พร้อมกับนำเสนอแนวทาง การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ  ซึ่งยึดหลักสำคัญคือ ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครู ได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนานักเรียน เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ต่อไป