บุรีรัมย์ – มอบสิ่งของบำรุงขวัญตำรวจพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาน(มีคลิป)

0
182

***ที่ปรึกษา (สบ.10) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งปฎิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้ง มารับฟังปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

003

***เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 17 มี.ค. 60 พลตำรวจเอกเดชา ชวยบุญชุม ที่ปรึกษา (สบ.10) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานีตำรวจภูธรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และอยู่ในถิ่นทุรกันดาน เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว และแสดงออกถึงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อข้าราชการตำรวจ ที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาน พร้อมทั้ง มารับฟังปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

004

***ซึ่ง ปรึกษา (ส.บ.10) ยังได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจ และครอบครัวได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นข้อคิดและใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันและยึดทางสายกลางใช้ชีวิตแบบพอเพียง อยู่อย่างพอประมาณใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว โดยการดูแลทุกคนในครอบครัวให้มีความสุข หลีกเลี่ยงอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภท เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งข้าราชการตำรวจทุกนาย จะต้องร่วมมือกันทำงานด้วยความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และปฎิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างตั้งใจ และเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างมีความสุข

001 002

Comments

comments