รองผู้ว่าฯ-อปท.บุรีรัมย์จัดรำลึกวันท้องถิ่นไทย

0
216

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

003

วันนี้ (18 มี.ค.60) นายปริญญา โพธิสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล และได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

002

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อ่านสาส์นพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณฯ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

001

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีกุศโลบายอันกว้างไกลในการกระจายอำนาจ วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 209 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 59 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 146 แห่ง

 

Comments

comments